Leveringsvoorwaarden Alliances VOF.

VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en/of aanbiedingen en/of andere rechtsbetrekkingen van Alliances  VOF, hierna te noemen Alliance en haar afnemers en/of opdrachtgevers, verder te noemen “afnemer”. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar eventueel door de afnemer wordt verwezen wijst de Alliance hierbij uitdrukkelijk van de hand.

1.2 Alle aanbiedingen van Alliance zijn steeds vrijblijvend. Indien de afnemer een bestelling doet, komt een overeenkomst eerst tot stand doordat Alliance deze schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

1.3 Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 2. Eigendomsvoorbehoud

2.1 Alliance behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn: de door de afnemer verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, vorderingen wegens tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Het is de afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

2.2 Indien enige zaak ingevolge het bovenstaande aan Alliance toebehoort, kan de afnemer daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

2.3 Indien de afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1. bedoeld, is de Alliance gerechtigd de zaken die aan haar toehoren zelf, voor rekening van de afnemer, terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden.

De afnemer verleent Alliance reeds nu onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Alle in bezit van de afnemer zijnde zaken die van Alliance afkomstig zijn worden steeds geacht dezelfde te zijn als die welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit zijnde hoeveelheid zaken naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden, alsmede de nog te verrekenen rente, niet te boven gaan.

2.4 De afnemer is, zolang algehele betaling niet heeft plaatsgevonden, niet gerechtigd de geleverde zaken op welke wijze dan ook te vervreemden of op de door Alliance geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en de afnemer verbindt zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van Alliance te verklaren, dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de afnemer zich geen akte te zullen ondertekenen, waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval de afnemer zich aan verduistering zal schuldig maken.

Artikel 3. Levering.

3.1. Alliance probeert altijd te leveren conform van tevoren gemaakte afspraak met de afnemer, doch alle levertijden zijn altijd indicatief en nooit bindend.

3.2. Leveringen uit voorraad gelden, zolang de voorraad strekt. 
3.3. Alliance heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren. 
3.4 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

a]. indien de zaken door, of namens afnemer worden afgehaald, door de in ontvangstname van de zaken;

b]. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;

c]. bij verzending door een vervoermiddel van Alliance; door de aflevering ten huize of aan het magazijn van de afnemer.

3.5. Van het moment van levering af zijn de zaken voor risico van de afnemer. 

Artikel 4. Prijzen

4.1. Brochures, afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door Alliance verstrekte gegevens geven een algemene indruk van de te leveren zaken en kunnen afwijken van de te leveren zaken.

4.2. Specificaties en prijzen genoemd op de Internetsite, folders en nieuwsbrieven kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

4.3. Alliance is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, diensten die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 5. Klachten. onderzoeksplicht en nakoming

5.1. De door Alliance te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Indien Alliance zaken levert die [grotendeels] door derden zijn gefabriceerd, verstrekt Alliance geen verder gaande garantie aan de afnemer dan de garantie die Alliance van haar leverancier heeft bekomen. Voor het overige verleent Alliance slechts garantie voor zover dat duidelijk in haar offerte of de met haar gesloten overeenkomst is bepaald. De garantieverplichtingen vervallen, indien de afnemer zelf wijzigingen aanbrengt, het product verwerkt of onoordeelkundig omgaat met de geleverde zaken of de zaken zijn gebruikt. De garantie, voor zover deze is verleend, geldt slechts, indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Alliance, zowel financieel als anderszins heeft voldaan.

5.2 De afnemer heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden, welk onderzoek in elk geval dient te behelzen controle van de juiste aantallen en soorten (zulks mede aan de hand van de afleverbewijzen) en van de staat waarin de zaken zich bevinden. Beantwoorden de zaken in enig opzicht niet aan de overeenkomst dan kan de afnemer daarop geen beroep meer doen, indien hij Alliance daarvan niet zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering daarvan redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk in kennis heeft gesteld.

5.3 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 24 uur na aflevering schriftelijk te melden aan Alliance.

5.4 In geval de afnemer en/of een derde de zaak onoordeelkundig behandelt en/of zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker tracht die zaak te repareren dan wel aanpassingen daaraan aanbrengt, kan de afnemer zich er slechts op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij bewijst dat een dergelijk beroep gegrond kan worden op feiten die zich op gelijke wijze zouden hebben voorgedaan indien die beoogde reparatie, die aanpassing(en) en/of onoordeelkundige behandeling achterwege waren gebleven.

5.5. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

5.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Alliance de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de afnemer, ter keuze van Alliance, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de afnemer voldoen. In geval van vervanging is de afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Alliance te retourneren en de eigendom daarover aan Alliance te verschaffen, tenzij Alliance anders aangeeft.

5.7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Alliance daardoor gevallen, integraal voor rekening van de afnemer.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de op factuur vermelde bankrekening.

6.2 Indien de afnemer in gebreke is in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk. De door de afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7. Opschorting

7.1. Alliance is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden en zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist:

·   indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

·   na het sluiten van de overeenkomst Alliance ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;

·   indien de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

·   indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van Alliance kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Alliance gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

·   indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Alliance kan worden gevergd.

·   in geval van liquidatie van het bedrijf van de afnemer, van [aanvrage van] surséance van betaling of faillissement van de afnemer, van beslaglegging ten laste van de afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

7.2. Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is Alliance gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Alliance op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Alliance de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4. Indien Alliance op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.5. Indien de relatie tussen afnemer en Alliance wordt beëindigd of indien de afnemer zijn onderneming aan een ander overdoet dienen zaken welke voorzien zijn van een merknaam eerst aan Alliance te worden aangeboden. Indien Alliance het aanbod van de afnemer aanvaardt, dan verplicht Alliance zich dit te doen tegen de op moment geldende verkoopprijs minus genoten kortingen en behoudens vermindering wegens ouderdom en/of beschadiging, mits alle facturen van Alliance door de afnemer zijn voldaan. Voor nog niet betaalde zaken zullen, eveneens behoudens vermindering wegens ouderdom en/of beschadiging, verrekening tegen de aanschafprijs gelden.

Artikel 8. Getallen. maten en gewichten

Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. De Nederlandse handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 9 Zichtzendingen

9.1 Indien zaken op verzoek van afnemer ter keuze worden gestuurd, dient de afnemer uiterlijk 7 dagen na datering van de zichtfactuur of -bon schriftelijk aan Alliance te berichten of hij de ter keuze ontvangen zaken geheel of gedeeltelijk wenst te behouden.

9.2 Indien dit het geval is geldt als datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen die waarop Alliance de schriftelijke mededeling ter zake van het behouden van de keuzezending of een gedeelte daarvan heeft ontvangen. Als prijs geldt de prijs en de eventuele edelmetaaltoeslag welke op de zichtfactuur of -bon werden vermeld.

9.3 Niet behouden keuzegoederen behoren in de originele staat, opmaak en verpakking aangetekend franco en voorzien van een schriftelijke opgave door de afnemer te worden geretourneerd uiterlijk 7 dagen na datum zichtfactuur of -bon.

9.4 Ontvangt Alliance gedurende de maximale keuzetermijn van 7 dagen geen schriftelijke mededeling van de afnemer, dan geldt de eerste dag na deze termijn als dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, inhoudende het aankopen door de afnemer van alle op de zichtfactuur of -bon vermelde zaken. Als prijs geldt dan de prijs welke op de zichtnota werd vermeld, terwijl berekend wordt de vermelde edelmetaaltoeslag of die welke op de dag waarop de koopovereenkomst tot stand is gekomen van toepassing is, wanneer deze hoger is.

9.5 Voor monsterzendingen wordt de afnemer belast met de porto en/of behandelingskosten.

9.6 Monsters mogen niet, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Alliance, worden geëtaleerd.

9.7 De afnemer dient als een goed huisvader voor de keuzegoederen en monsters te zorgen. Beschadigingen en dergelijke, welke ontstaan door en/of tijdens het verblijf van keuzegoederen en/of monsters bij de afnemer zijn voor zijn rekening, evenals eventuele kosten van nieuwe opmaak. Keuzegoederen en/of monsters die zodanig beschadigd zijn dat ze voor verkoop niet meer geschikt zijn worden door Alliance niet teruggenomen en afnemer is gehouden de prijs van deze goederen te voldoen.

Artikel 10 Force Majeur

10.1. Alliance is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Alliance geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Alliance niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Alliance heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die [verdere] nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Alliance haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3. Alliance kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4. Indien Alliance ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Alliance gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Reclamemateriaal

Eventueel aan afnemer verstrekt reclamemateriaal in de ruimste zin blijft onvervreemdbaar eigendom van Alliance en kan door Alliance ten alIe tijde worden teruggevraagd, ook indien door de afnemer een bijdrage in de kosten is betaald, zonder terugbetaling van eventueel door de afnemer betaalde bijdragen en de kosten daarvan.

Artikel 12. Creditering

Alliance is niet verplicht zaken terug te nemen voor creditering. Wanneer Alliance hiertoe evenwel toch bereid is dan crediteert zij ten hoogste de historisch betaalde factuurprijs ofwel de actuele dagprijs indien deze lager is.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Indien Alliance aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2. Opdrachten dienen door de afnemer zo nauwkeurig mogelijk en alleen schriftelijk worden verstrekt. Alliance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Alliance is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of verkeerd begrepen opdrachten.

13.3. Alliance is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Alliance aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Alliance toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.4. Alliance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

13.5. Indien Alliance aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Alliance beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.6. De aansprakelijkheid van Alliance is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 16. Annulering door afnemer

Annulering van een gegeven opdracht kan slechts plaatsvinden met toestemming van Alliance en voor zover Alliance schadeloos gesteld wordt. Indien het zaken betreft die speciaal voor afnemer gemaakt zijn is annulering of teruggave niet mogelijk.

Artikel 17 Toepasselijk recht  Op elke overeenkomst tussen Alliance en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Wijziging voorwaarden  Alliance is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Alliance zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens afnemer in werking zodra de wijziging is medegedeeld.